İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Sağlık Gözetimi – MADDE 15 Gereği ;

(1) İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe  başlatılamaz.

(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

SAĞLIK TARAMALARI

  • Akciğer Grafisi                                        :          (Radyoloji Uzman Doktoru tarafından onaylanmaktadır.)
  • Odyometri – İşitme Testi                   :          (KBB Uzman Doktoru tarafından onaylanmaktadır.)
  • Solunum Fonksiyon Testi – SFT    :          (Göğüs Hst. Uzman Doktoru tarafından onaylanmaktadır.)
  • Hemogram – Tam Kan                        :          (Türkak Akreditasyon onaylı laboratuvar tarafından onaylanmaktadır.)
  • Biyokimyasal Testler
  • İdrar Tahlili
  • Portör
  • Aşılar (Tetanos, Grip Aşısı vb.)
  • Sağlık Raporları 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir